رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای تصویری (Info-graf)

در این بخش برخی از فرایندهای کتابخانه مرکزی بصورت تصویری نمایش داده می شود.

 

 

سفارش کتاب
امانت بین کتابخانه ای
جستجوی مجلات چاپی فارسی
رزرو
ثبت پایان نامه
تسویه حساب
SCOPUS
sciencedirect
تمدید کتاب
جستجو
ارسال تا پذیرش مقاله
فرایند سفارش منابع

تحت نظارت وف ایرانی