رفتن به محتوای اصلی
x
مدیریت کتابخانه
دکتر نفیسه پورجواد
رئیس کتابخانه مرکزی
031-33912509, npoorjavad@iut.ac.ir
فاطمه آقایی
مسئول دفتر کتابخانه مرکزی
لیسانس کتابداری در شاخه پزشکی
031-33912509

تحت نظارت وف ایرانی