You are here

برش خواندنی کتاب

هر هفته یک برش:

اگر چه امروزه با توجه به پیشرفت دنیای نشر و تکنولوژی‌های مربوطه، افراد با انواع کتاب و هر نوع مطلب خواندنی روبرو هستند اما این سرعت در دنیای نشر خواننده را دچار نوعی سردرگمی و تردید می‌کند. از طرف دیگر انتخاب کتاب خوب نیاز به وقت زیادی دارد بنابراین شاید معرفی کتاب با یک برش کوتاه، تاثیر عمیق بر خواننده داشته و آدمی را از دغدغه‌ها و استرس‌های امروزی حتی برای چند دقیقه نجات داده و در وقت خواننده نیز صرفه جویی‌کند. کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان در قسمت برش هفتگی کتاب سعی دارد هر هفته یک پاراگراف جالب از کتاب‌های معروف را به نمایش بگذارد و قدمی هر چند کوچک در افزایش مطالعه جامعه دانشگاهی بردارد .

 

نامه های خط خطی از عرفان نظر آهاری (26-05-1398)

تحت نظارت وف ایرانی