رفتن به محتوای اصلی
x

شرح وظایف معاون کتابخانه

 • کنترل و نظارت برکم و کیف امور جاری کتابخانه
 • ایجاد هماهنگی های لازم بین بخش های مختلف کتابخانه و کارکنان
 • ارائه راهنمایی های اداری و تخصصی لازم به کارکنان کتابخانه در مواقع ضروری
 • کنترل حضور و غیاب و امور مرخصی پرسنل
 • نظارت و کنترل بر انجام قراردادهای کتابخانه با خارج از دانشگاه
 • نظارت و کنترل بر اقلام ورودی و خروجی کتابخانه
 • ارائه مشورت به ریاست کتابخانه جهت اداره کتابخانه و سیاست های کلی کتابخانه
 • رفع مسائل و مشکلات احتمالی کتابخانه و انعکاس آن به مسئولین
 • نظارت بر حسن انجام کار کلیه خدمات کتابخانه و ارائه راهنمائی در مواقع لازم و ضروری
 • انجام مکاتبات داخلی و  پیگیری امور روزانه کتابخانه
 • جوابگویی به مراجعین خارج از دانشگاه جهت استفاده از منابع کتابخانه
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای تورهای دانشجویی و غیره از کتابخانه
 • برنامه ریزی جلسات مجمع عمومی و شورای سیاستگذاری و شرکت در آن
 • تهیه سند هزینه های جاری و ارسال به امور مالی
 • پرداخت هزینه های جاری از تنخواه و تسویه حساب تنخواه در انتهای سال مالی 

 

تحت نظارت وف ایرانی