You are here

دسترسی آزمایشی به مجموعه ژورنالهای انتشارات De Gruyter

امکان دسترسی آزمایشی به مجموعه ژورنالهای انتشارات De Gruyter  از تاریخ 21 آوریل 2017 به مدت 70 روز برای دانشگاه صنعتی اصفهان فراهم شده است

تحت نظارت وف بومی