You are here

دوره آموزشی الزویر

با توجه به اهمیت استفاده موثر از منابع الکترونیکی خریداری شده توسط دانشگاه، جلسه آموزشی منابع الکترونیکی ناشر Elsevier شامل: sciencedirect, scopus, mendeley, scival، با حضور مدرس ارشد این شرکت سرکار خانم دکتر Ozge sertdemir برگزار می گردد.
این جلسه آموزشی در روز چهارشنبه، مورخه 29 آذر 1396 از ساعت 13 الی 15 در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می گردد. لذا خواهشمند است با حضور خود در این جلسه، در تداوم استفاده از خدمات این ناشر و خرید آن توسط دانشگاه مساعدت نمایید.

تحت نظارت وف بومی