You are here

بفرمایید کتاب اهدایی

به اطلاع می رساند کتابخانه مرکزی در نظر دارد از تاریخ 1396/11/14 نمایشگاهی از کتب اهدائی برگزار نماید.دانشجویان می توانند ضمن بازدید، کتابهای مورد نیاز خود رابدون پرداخت هیچ گونه وجهی از نمایشگاه تهیه نمایند و همچنین کتب مازاد خود را به نمایشگاه اهداء نمایند.

تحت نظارت وف بومی