You are here

SciFinder

سمینار آموزشی پایگاه اطلاعاتی SciFinder  روز سه شنبه مورخ 96/11/17 در سالن سمینار دانشکده شیمی برگزار می گردد. این پایگاه اطلاعاتی برای پژوهشگران رشته های شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی مواد و گرایشهای مرتبط با موضوعات مورد نظر در دانشکده کشاورزی مناسب است. از علاقمندان دعوت می شود در این سمینار آموزشی شرکت فرمایند.

تحت نظارت وف بومی