You are here

دومین سمینار آموزشی SciFinder

پایگاه علمی SCi Finder قوی ترین پایگاه مرتبط با اطلاعات و داده های شیمیایی است  که امکان دسترسی آزمایشی آن در دانشگاه فراهم است. دومین سمینار آموزشی این پایگاه، روز دوشنبه مورخ 30/11/96  (ساعت 10 الی 12) در سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد برگزار می گردد. از پژوهشگران عزیز دعوت می شود در این سمینار حضور پیدا کنند.
این پایگاه اطلاعاتی برای پژوهشگران رشته های شیمی، مهندسی مواد، مهندسی شیمی، مهندسی نساجی، کشاورزی، علوم زیستی، بیوشیمی، دامپزشکی و داروسازی مناسب است.

تحت نظارت وف بومی