رفتن به محتوای اصلی
x

من وقتی می بینم که یک نفر خودخواه است و به چیز های سست و بی اساس مغرور می باشد درصدد برنمی آیم که او را از اشتباه بیرون بیاورم و بگویم که نباید به چیزهایی که بنیاد ندارد دل خوش شود زیرا می دانم که حقیقت به قدری تلخ است که گاهی از کشتن یک نفر برای شنونده ناگوار تر می باشد . افراد می توانند یک عمر با موهوماتی که آنها را راضی می کند و حس غرور آنها را تقویت می کند دلخوش باشند ولی نمی توانند یه روز با حقیقت به سر ببرند.

 

تحت نظارت وف ایرانی