رفتن به محتوای اصلی
x

آماده سازي فني شامل:

تهيه برچست هاي باركد و عطف و الصاق ليبل و باركد و آماده سازي نهايي جهت ارسال كتاب ها به بخش هاي امانت و مرجع

تهیه برچسب های کتب از صحافی برگشته و انجام مراحل آماده سازی آن

گلناز حاجی نژاد
مسئول آماده سازی کتاب
  • 031-33912556

تحت نظارت وف ایرانی