رفتن به محتوای اصلی
x

کارکنان

جهت مشاهده همکاران بازنشسته کلیک کنید.

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه از 7:45 تا 15 می باشد.

فاطمه آقاجانی
کارشناس بخش اسناد وپایان نامه ها
ليسانس کتابداری
031-33912564
فاطمه آقایی
مسئول دفتر کتابخانه و انتشارات
لیسانس کتابداری در شاخه پزشکی
031-33912509
خاطره امینی
کارشناس مسئول بخش امانت, کارشناس بخش مرجع
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
031-33912568, borrow-lib@of.iut.ac.ir
دکتر نفیسه پورجواد
مدیر کتابخانه و انتشارات
031-33912509, npoorjavad@iut.ac.ir
شهناز جمالی
مسئول دفتر کتابخانه و انتشارات
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
031-33912509
گلناز حاجی نژاد
مسئول آماده سازی کتاب
031-33912556
زهره داش آقا
کتابدار
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
031-33912522, z.dashagha@of.iut.ac.ir
فاطمه رحیمی
کارشناس فهرست نویسی
کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
031-33912560, f.rahimi@of.iut.ac.ir
امیر مهدی صنعتی زاده
کارشناس کامپیوتر
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
031-33912526
منصوره طباخان اصفهانی
کارشناس بخش منابع الکترونیک
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
031-33912553, infotech@cc.iut.ac.ir
همکاران بازنشسته

تحت نظارت وف ایرانی