رفتن به محتوای اصلی
x

کتابخانه های ایران

 

کتابخانه پرديس علوم دانشگاه تهران 

 کتابخانه مرکزی دانشگاه تربيت مدرس 

 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شريف 

 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اميرکبير

 مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان 

 کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 کتابخانه مرکزی شهيد چمران اهواز

 کتابخانه مرکزی دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 کتابخانه دانشگاه هنر اصفهان

 کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان

 کتابخانه خانه رياضيات اصفهان

 کتابخانه شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

 کتابخانه مرکز تحقيقات معلمان اصفهان

 کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران (عضو طرح تامین مدرک نیست)

 کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ايران  (عضو طرح تامین مدرک نیست)

 کتابخانه دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (عضو طرح تامین مدرک نیست)

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شيراز (عضو طرح تامین مدرک نیست)

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تبريز (عضو طرح تامین مدرک نیست)

 کتابخانه مرکزی دانشگاه يزد  (عضو طرح تامین مدرک نیست)

تحت نظارت وف ایرانی